Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka opracowana została w celu dostarczenia informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług opisanych w Regulaminie.
2. Administrator przetwarza dane Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem i zapewnia bezpieczeństwo ich przetwarzania i przechowywania.
3. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu przed skorzystaniem z naszych usług.
4. Treść niniejszej polityki może podlegać aktualizacji. Aktualna treść polityki dostępna będzie zawsze na stronie internetowej.

II. Przepisy prawa

Niniejsza polityka oraz zasady przetwarzania danych osobowych w niej opisanych oparte zostały na następujących przepisach prawa:
1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

III. Definicje

Pojęcia, które znajdują się w treści niniejszego dokumentu otrzymują następujące brzmienie:

a) Strona Consaldi – oznacza witrynę internetową wraz z jej podstronami znajdującą się pod adresem https://consaldi.pl
b) Administrator serwisu oznacza CONSALDI ROMUALD KARKOSZKA, , ul. Mikołaja Reja 36/12, 50-338 Wrocław, REGON: 241434306 , NIP 691-20-56-714, tel. + 48 726 067 00, adres e-mail: kontakt@consaldi.pl.
Dane kontaktowe przedstawiciela: Romuald Karkoszka, tel. + 48 726 067 00, e-mail: kontakt@consaldi.pl
c) Klient oznacza osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat lub osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Administrator świadczy usługi.
d) Potencjalny klient- oznacza osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat lub osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza skorzystać z usług świadczonych przez Administratora.
e) RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
f) Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
g) Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”) w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
h) Podmiot przetwarzający- podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na mocy zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
i) Umowa o świadczenie usług – oznacza umowę na podstawie której Administrator świadczy na rzecz klienta usługi.

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane klientów i potencjalnych klientów przetwarzane są w celu i następującej podstawie prawnej:
a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług (tj. na podstawie art. 6 ust.1b Rodo w celu realizacji umowy),
b) w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych ( tj. na podstawie art. 6 ust.1c Rodo)
c) w celu wystawienia faktury (art. 6 ust.1c);
d) w celu umożliwienia nam kontaktu z potencjalnym klientem na podstawie zgody (art. 6 ust.1a Rodo)

V. Dane przetwarzane przez Administratora

1. Potencjalny klient, który za pośrednictwem formularza kontaktowego wyślę do nas swoje zapytanie zawierające dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, e-mail wpisując dane w formularzu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwienia Administratorowi kontaktu. Zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@consaldi.pl
2. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego z Administratorem przetwarzamy dane, które potencjalny klient poda nam w trakcie kontaktu z nami.
3. Strona Consaldi może przetwarzać również dane w ramach plików cookies –na podstawie ich zgody.
4. Administrator przetwarza również dane klientów, z którymi zawarł umowę o usługi, a w przypadku osób prawnych dane pracowników, osób reprezentujących oraz właścicieli. W tym celu przetwarzane są dane zwykłe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy na rzecz klienta.

VI. Obowiązek informacyjny

1. Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 Rodo Administrator realizuje ten obowiązek wobec każdego nowego potencjalnego klienta oraz klienta.
2. Pod formularzem kontaktowym znajdującym się na stronie Consaldi zamieszczona jest również do zapoznania się przez osobę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych klauzula informacyjna szczegółowo opisująca przetwarzanie danych przez Administratora.
3. Jeżeli potencjalny klient zdecyduje się na kontakt telefoniczny lub e-mailowy w odpowiedzi na kontakt Administrator przekaże mu klauzule informacyjna opisującą szczegółowo procedurę przetwarzania danych przez Administratora.
4. Klient otrzymuje klauzule informacyjną dotycząca przetwarzania jego danych podczas realizacji umowy. Jest ona przekazywana osobiście podczas pierwszego kontaktu lub w przypadku kontaktu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem poczty e-mail.
5. Klient, który jest osobą prawną osobiście lub na adres mailowy otrzymuje klauzule informacyjną, o której mowa w art.14 w celu przekazania jej pracownikom wyznaczonym do kontaktu w sprawie realizacji umowy.

VII. Prawa osób fizycznych, których dane przetwarza Administrator

Przepisy Rodo przyznają osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora prawa. W celu skorzystania z poniżej wymienionych praw potencjalny klient, klient może zgłosić swoje żądanie na adres mailowy kontakt@consaldi.pl. Jeżeli podstawa przetwarzania przez administratora danych jest zgoda wówczas potencjalny klient, klient może ją wycofać w dowolnym momencie.

Administrator realizuje prawa opisane poniżej bez pobierania opłaty. Możliwość jej pobrania może jednak wystąpić jeżeli żądanie jest nieuzasadnione lub nadmierne. Administrator niezwłocznie, a w każdym razie nie dłużej niż w ciągu miesiąca udziela informacji na temat realizacji zgłoszonego przez potencjalnego klienta, klient żądania dotyczącego realizacji jednego z poniższych praw.

1. Prawo dostępu do danych osobowych.

Niniejsze prawo obejmuje prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe wnioskodawcy, a jeżeli dane wnioskodawcy są przetwarzane przez administratora obejmuje dostęp do informacji o celach przetwarzania, kategorii danych, odbiorcach danych, planowanym okresie ich przechowywania. Prawo dostępuj obejmuje również prawo do otrzymania kopii danych.

2. Prawo do sprostowania danych

Prawo to obejmuje na wniosek potencjalnego klienta, klienta konieczność sprostowania jego danych znajdujących się w serwisie lub uzupełnienia danych niekompletnych zgodnie z przekazanymi przez niego instrukcjami.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Prawo to pozwala wystąpić do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacji gdy:
a) kwestionuje prawidłowość danych i wnosi o sprawdzenie ich poprawności przez Administratora serwisu;
b) przetwarzanie przez Administratora serwisu jest niezgodne z prawem;
c) Administrator nie potrzebuje już przetwarzać danych, ale są one potrzebne potencjalnemu klientowi, klientowi do ustalenia i dochodzenia roszczeń;
d) Potencjalny klient, klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, a Administrator serwisu sprawdza czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne;

4. Prawo do usunięcia danych

Prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od administratora serwisu usunięcia jego danych jeżeli:
a) dane nie są już niezbędne do celów w jakich zostały zebrane;
b) potencjalny klient, klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych i nie występują nadrzędne podstawy przetwarzania;
c) dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
Administrator w niektórych przypadkach nie może zrealizować żądania usunięcia danych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, do których realizacji jest zobowiązany. W takim wypadku poinformuje o tym wnioskodawcę. Jeżeli Administrator przekazał dane wnioskodawcy innym podmiotom zobowiązany jest dopilnować usunięcia przez nich danych osobowych.

5. Prawo do przenoszenia danych

W ramach tego prawa wnioskodawca może otrzymać w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe lub wnosić o przeniesienie danych do innego administratora.

6. Prawo do sprzeciwu

Prawo obejmuje zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora na podstawie realizacji jego uzasadnionego interesu. Wówczas dane mogą być przetwarzane przez administratora tylko jeżeli posiada on nadrzędny interes. Prawo to przysługuje również jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu.

VIII. Udostępnianie danych

1. W celu prowadzenia strony Consaldi oraz poczty e-mail pod względem technicznym oraz prawnym administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, którym w niektórych sytuacjach powierza dane. Z wszystkimi podmiotami administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. Dostawcy tych usług mają siedzibę na terenie Polski.
2. Administrator w przypadku powierzenia danych podmiotom trzecim wymaga od nich wprowadzenia środków organizacyjnych i prawnych gwarantujących bezpieczeństwo danych. Administrator ma możliwość przeprowadzenia kontroli tych podmiotów oraz sprawdzenia czy przetwarzają dane zgodnie z celem ich powierzenia.
3. W związku z wykonywaniem obowiązków prawnych tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa Administrator może udostępniać dane potencjalnych klientów, klientów organom ścigania, władzy publicznej.

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania

1. Dane osobowe przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach znajdujących się na terytorium rzeczypospolitej Polskiej. Administrator świadczenie usług w tym zakresie powierzył podmiotowi trzeciemu.
2. Administrator zapewnia aby dane związane z dokonywaniem płatności były odpowiednio zabezpieczone przed ich przypadkową utratą lub udostępnieniem, w szczególności korzystając z usług profesjonalnego podmiotu trzeciego, który wdrożył odpowiednie zabezpieczenia.
3. Dostęp do danych osobowych posiada administrator oraz osoby upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów lub upoważnienia.

XI. Przechowywanie danych osobowych

1. Administrator przechowuje dane potencjalnych klientów do czasu zakończenia kontaktu w celu doprowadzenia do zawarcia umowy. W przypadku nie zawarcia umowy usuwa dane w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kontaktu.
2. Dane klientów przechowywane są przez czas trwania umowy o świadczenie usług oraz upływ okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

XII. Pliki cookies

1. Pod pojęciem plików cookies rozumiemy dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe.
2. Pliki cookies na stronie Consaldi używamy w celu analizowania ruchu sieciowego, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych.
Na stronie Consaldi używamy plików analitycznych, które zbierają informacje jak osoby odwiedzające stronę Consaldi korzystają z naszej strony.
3. Pliki cookies nie zbierają informacji pozwalających zidentyfikować osobę odwiedzającą stronę Consaldi.
4. Administrator korzysta z plików cookie na podstawie zgody osoby odwiedzającej stronę Consaldi, który ma prawo do jej odwołania. W przypadku jej odwołania za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzysta możliwe jest zaprzestanie z nich korzystania i ich zablokowania.

XIII. Organ nadzoru

Organem Nadzoru właściwym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XIV. Kontakt z Administratorem

Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz pytania każdy Użytkownik serwisu może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@consaldi.pl

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Danych Osobowych jest:

CONSALDI ROMUALD KARKOSZKA, , ul. Mikołaja Reja 36/12, 50-338 Wrocław, REGON: 241434306 , NIP 691-20-56-714, tel. + 48 726 067 00, adres e-mail: kontakt@consaldi.pl.

Dane kontaktowe przedstawiciela: Romuald Karkoszka, tel. + 48 726 067 00, e-mail: kontakt@consaldi.pl

1. Dane osobowe wpisane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej przetwarzane będą w celu umożliwienia nam kontaktu z Panem/Panią w sprawie przedstawienia oferty usług tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w ramach wyrażonej przez Pana/ Panią zgody.
Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosowne oświadczenie należy zgłosić na adres e-mail administratora : kontakt@consaldi.pl.
2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia nam kontaktu z Panem/Panią.
3. Dane osobowe zbierane w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem będą przetwarzane w przypadku zlecenia nam usługi, wyceny, oferty.
4. Przewidywane kategorie odbiorców: pracownicy CONSALDI ROMUALD KARKOSZKA, ul. Mikołaja Reja 36/12, 50-338 Wrocław.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.